OPĆI UVJETI PUTOVANJA I UPUTSTVA ZA TURISTIČKE ARANŽMANE TURISTIČKE AGENCIJE ELISA TOURS D.O.O.

 

1. Uvodne napomene

Ovi Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana, povezanih putnih aranžmana turističke agencije Elisa Tours d.o.o. sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana, a time i Ugovora o putovanju koji s turističkom agencijom Elisa Tours d.o.o., Palma 47, 10040 Zagreb, OIB 44484272072, ID kod: HR-AB-01-080669432, upisanoj u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br.:  Tt-09/5375-4, MB 2423898 (u daljnjem tekstu: Elisa Tours) sklapa ugovaratelj putovanja/putnik (u daljnjem tekstu: Putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Elisu Tours i Putnika ukoliko u Ugovoru nije navedeno drugačije.

 

2. Rezervacije i plaćanje:

Prijave za putovanje primaju se u agenciji Elisa Tours. Na temelju zaprimljene prijave Organizator će Putniku ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na poslovni račun), a proizvodi pravne učinke kad Elisa Tours do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Elisa Tours ima pravo uskratiti uslugu ukoliko na primi odgovarajuću uplatu do ugovorenog roka:

- Prilikom prijave Putnik uplaćuje 40% vrijednosti aranžmana, a preostalih 60% iznosa treba uplatiti najkasnije 30 dana prije polaska na put, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja. Jednodnevni izleti plaćaju se isključivo jednokratno. Kod odabira obročnog plaćanja karticom odmah se tereti cijeli iznos.

- Za "rezervacije na upit" uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Elisa Tours neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako Putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

- U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja plaća se prema važećim cjenicima usluga organizatora putovanja ili pružatelja usluge.

Uz opće uvjete putovanja, putniku se šalje i obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu te najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turiumu. Detaljnije, šalje se dokumentacija:

1a) Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja turistička agencija Elisa Tours

Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija Elisa Tours u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija Elisa Tours ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna

1b) Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja druga putnička agencija Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija koje je organizator putovanja u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline.

Turistička agencija koja je organizator putovanja ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

2) Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

 

3. Sadržaj i cijena aranžmana:

Elisa Tour jamči provedbu programa prema planu i programu aranžmana koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, pandemija i sl.).

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se voditelju putovanja ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene su u eurima. Navedene cijene u cjeniku i programima vrijede za plaćanje gotovinom. Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata Elisa Tours obračunava manipulativne troškove u iznosu od 5%. Za jednokratno plaćanje karticama obračunavaju se manipulativni troškovi u iznosu od 3%. Elisa Tours može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera, uključujući povećanje troškova goriva ili povećanje pristojbi i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem priopćiti Elisa Toursu i u roku od 2 dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana putnik nema pravo na nadoknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Elisi Tours u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Elisa Tours ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na Elisa Tours web-stranicama.

 

4. Kategorizacija i opis usluga:

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa i podložni su nadzoru mjesnih turističkih organizacija. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Elisu Tours, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

 

5. Pravo organizatora na otkaz putovanja ili promjena programa:

Ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti organizator putovanja ima pravo izmijeniti program. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije.

 

Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, najmanji broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu:

- za putovanje s autobusom – najmanje 45 putnika, osim tamo gdje je navedeno drugačije;
- za putovanja na redovnim avionskim polascima u Europi – najmanje 25 putnika u pojedinačnoj skupini osim ako nije navedeno drugačije,
- za putovanja na međunarodnim polascima – najmanje 15 putnika u pojedinoj skupini, osim ako nije navedeno drugačije,
- za putovanja s posebnim avionima, vlakovima i brodovima - najmanje 80% popunjenosti.

Ukoliko se ne prijavi potreban broj putnika predviđen za određeni paket-aranžman organizator može otkazati aranžman.

 

Organizator putovanja dužan je obavijestiti putnike o otkazu putovanja najmanje:

- 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana,

- 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana i

- 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

 

Elisa Tours zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Elisa Tours ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Elisa Tours ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja.

 

Ako Elisa Tours prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti Elisi Tours prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odustajanja, Elisa Tours se obvezuje vratiti putniku uplaćeni iznos. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji je putniku ponuđen, Elisa Tours smatra novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema Elisi Tours s bilo kojeg pravnog odnosa koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.

Elisa Tours je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, bile opravdan razlog da Elisa Tours ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.

U slučaju da Elisa Tours otkaže putovanje, putnik ima pravo na cjelokupni povrat uplaćene cijene aranžmana. O bilo kakvoj naknadnoj promjeni Elisa Tours putnika odmah obavještava. Elisa Tours ne odgovara za kašnjenje aviona, brodova ili vlakova, kao i za promjene programa, koje bi nastale kao posljedice takvog kašnjenja. U slučaju da stanje na samoj destinaciji Elisi Tours ne dozvoljava smještaj putnika u naručenom objektu, Elisa Tours može putnika smjestiti u istoj destinaciji u drugom objektu iste kategorije.

 

6. Otkazivanje putovanja od strane Putnika:

Ukoliko putnik otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će Elisa Tours naplatiti na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana, prema sljedećoj ljestvici za otkaze putovanja:
Europska putovanja u trajanju do 6 dana:
do 30 dana prije polaska 40% cijene aranžmana, a najmanje 15 €
od 29 do 22 dana prije polaska 60% cijene aranžmana,
od 21 do 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,
od 14 do 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana.

Europsko putovanja u trajanju od 7 dana i dulje:
od 61 dan i više dana prije polaska 25% cijene aranžmana, a najmanje 50 €
od 60 do 46 dana prije polaska 40% cijene aranžmana,
od 45 do 32 dana prije polaska 50% cijene aranžmana,
od 31 do 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana.

 

Putovanja u Hrvatsku:
do 30 dana prije polaska 40% cijene aranžmana, a najmanje
15 €
od 29 do 22 dana prije polaska 60% cijene aranžmana,
od 21 do 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,
od 14 do 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana.

Odmori, skijanje, transferi:
do 30 dana prije polaska 40% cijene aranžmana, a najmanje
15 €
od 29 do 22 dana prije polaska 60% cijene aranžmana,
od 21 do 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,
od 14 do 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana.

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika:
do 45 dana prije polaska 30% cijene aranžmana,
od 44 do 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,
od 14 do 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana.

 

Krstarenja:
a) za individualne polaske:
do 61 dan i više dana prije polaska fiksna naknada štete u iznosu od 55 €
od 60 do 46 dana prije polaska 40% cijene aranžmana,
od 45 do 31 dana prije polaska 60% cijene aranžmana,
od 30 do 16 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,
od 15 do 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana.

 

b) za grupne polaske:
od 120 do  91 dana prije polaska 5% cijene aranžmana,
od 90 do 76 dana prije polaska 15% cijene aranžmana,
od 75 do 56 dana prije polaska 30% cijene aranžmana,
od 55 do 41 dana prije polaska 40% cijene aranžmana,
od 40 do 31 dana prije polaska 70% cijene aranžmana,
od 30 do 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana.

 

Paket aranžmani izrađeni po zahtjevima klijenta:
na dan rezervacije i prve uplate 30% cijene aranžmana,
od 44 do 15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,
od 14 do 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana.


 

Nakon polaska i “no show” ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

Nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100 % cijene aranžmana.

Uvjeti otkaza mogu biti i stroži, ukoliko su takvi navedeni u programu.

 

Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promijene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promijene. Ukoliko 29 dana prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Elisa Tours smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje. U slučaju otkaza putovanja od strane putnika, putnik nema pravo na povrat troškova viza, potrebnih za ulazak u državu, gdje se trebalo otputovati ili troškove cijepljenja koji su bili potrebni (prema programu). U slučaju otkaza putovanja od strane putnika, putnik nema pravo na povrat ugovorene Police putnog osiguranja.

 

7. Putni dokumenti, poštivanje propisa i zdravstveni propisi:

Završni putni dokumenti biti će Putniku poslani elektroničkom poštom najkasnije 3 dana prije polaska na putovanje, ukoliko nije drugačije navedeno na programu ili ukoliko se radi o charter letu. U završim putnim dokumentima biti će navedene informacije koje su potrebne za nesmetanu realizaciju programa te kontakt na odredištu i/ili broj telefona na koji se potrebno javiti u hitnim slučajevima, kao i kontakt agencije. Putnik je dužan prilikom prijave dati sve podatke o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici dužni imati sa sobom tijekom putovanja, a prema pravilima svake pojedine države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove i/ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i suputnicima odgovara sam Putnik.

Putnik koje se prijavljuje za putovanje u inozemstvo dužan je imati važeće putne dokumente. Ako je za putovanje potrebna viza za ulazak u određenu zemlju organizator je dužan obavijestiti putnika o potrebnim dokumentima koji su potrebni za ishođenje vize. Organizator putovanja ne garantira za ishođenje i pravovaljanost vize. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima kako RH tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštovanja navedenih obaveza putnik odgovara za načinjenu štetu, a Elisa Tours otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekata (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Za destinacije za koje je potrebno cijepiti se prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije treba posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju. U tom slučaju treba priložiti liječničku potvrdu da je cijepljenje provedeno.

Putnik je dužan obavijestiti Elisu Tours o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.).

Putnik je dužan prilikom polaska na putovanje predočiti dokument o putovanju voditelju putovanja, ova stavka odnosi se samo na organizirana putovanja. U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu. Preporučamo svakom putniku da osobno posjeti web stranicu Ministarstva vanjskih poslova RH te da se posebno informira o visokim ili umjerenim rizicima putovanja u pojedine države te preporukama i savjetima za sigurnije putovanje. Web link www.mvp.hr

 

8. Promjena imena putnika:

Promjena imena putnika moguća je uz nadoplatu od 75 kuna po putniku najkasnije jedan dan prije putovanja na autobusnim putovanjima trajanja do sedam dana. Za ture trajanja duljeg od sedam dana, za velike autobusne ture koje uključuju kombinaciju prijevoza autobusom i brodom te za avionske polaske, mogućnost i trošak promjene imena je na upit.

Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Elisa Tours zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Obzirom su avio karte ugovori o prijevozu između zrakoplovnog prijevoznika i Putnika te glase na ime Putnika i nisu prenosivi, radi se otkaz postojeće karte prema uvjetima tarife po kojoj je karta kupljena i kupnja nove karte na ime novog Putnika prema važećoj i raspoloživoj tarifi u trenutku izdavanja nove karte.

 

9. Paket putnog osiguranja:

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Elise Tours dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage, te osiguranje od otkaza putovanja. Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju aktiviranja police otkaza putovanja putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje. Valjane razloge za otkaz putovanja određuje osiguravajuće društvo sukladno uvjetima osiguranja. Uplaćene premije osiguranja nisu predmet osiguranja od otkaza, niti dio paket-aranžmana i neće biti vraćeni kao niti troškovi nabavke viza/e i usluge rezervacije, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko Putnik mora otkazati putovanje, Elisa Tours zadržava pravo naplate primjerene naknade prema pravilima navedenim u točki 6. ovih Općih uvjeta. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja koji će putnicima biti poslani. Polica otkaza putovanja ne može se ugovoriti naknadno!!!

 

10. Osiguranje jamčevine i osiguranje od odgovornosti:

Sukladno Zakona o pružanju usluga u turizmu, Elisa Tours ima ugovorenu policu osiguranja jamčevine turističkih paket aranžmana broj police: P15-1020000946 i osiguranje od odgovornosti organizatora paket aranžmana broj police: P13-1020260649 kod Generali osiguranja d.d., Slavonska Avenija 1B, 10000 Zagreb. U slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja putnici koji se zateknu na putovanju neka se odmah jave u Generali osiguranje d.d. na telefon +385 1 4600 400 ili putem adrese elektroničke pošte: info.hr@generali.com Ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarenje prava na naknadu štete ili povrat troškova proizašlih iz izostajanja putovanja ili povratka u mjesto polaska, a sve zbog platne nemogućnosti ili stečaja ovog organizatora putovanja.

 

11. First Minute akcije/Last Minute akcije/Posebne akcije/Poklon bonovi:

U slučaju slabe prodaje aranžmana Elisa Tours zadržava pravo spuštanja cijene te primijeniti posebne marketinške akcije u svrhu lakše prodaje aranžmana. Putnici koji su uplatili aranžman po punoj cijeni nemaju pravo na povrat razlike cijene aranžmana. Za potvrdu rezervacija po "Last/First minute/Posebnoj akciji" ponudama putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati neospornu naplatu. U slučaju otkazivanja putovanja od strane putnika po navedenim ponudama, Elisa Tours ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana. Poklon bon koji je uplaćen u agenciji Elisa Tours, vrijedi godinu dana od dana izdavanja poklon bona, vrijedi samo na osobu koja je nositelj poklon bona. Poklon bon ne može se prenostiti na druge osobe niti ga se može zamijeniti za novac. Ukoliko je putovanje, koje je uplaćeno putem poklon bona, otkazano od strane organizatora putovanja, poklon bon može se iskoristiti za neko drugo putovanje iz ponude Elise Tours. Ukoliko je novoodabrano putovanje jeftinije od vrijednosti poklon bona, razlika vrijednosti se ne isplaćuje. Ukoliko putniku/nositelju poklon bona, ne odgovara niti jedno drugo putovanje iz ponude Elise Tours, putnik/nositelj poklon bona, nema pravo na povrat sredstava koje je uplatio za isti.

 

12. Rješavanje prigovora:

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom:

- Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod voditelja putovanja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik je dužan surađivati s voditeljem putovanja ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

- Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s voditeljem putovanja ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

- Najkasnije 8 dana po povratku putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.


Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 radnih dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 15 radnih dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka.
Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili turističkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik / nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Elisa Tours neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Ukoliko je zbog krivnje Elise Tours došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

 

13. Prtljaga:

Na čarterskim letovima putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 20 kg prtljage kao i na redovnim zračnim letovima, osim ako u programu nije drugačije navedeno. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Putniku se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Elisa Tours nije odgovoran za izgubljenu, uništenu ili ukradenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena.

 

14. Posebni uvjeti rezervacije i plaćanja avio karte te naknada za izdavanje avio karte:

Za plaćanje avio karata vrijede posebni rokovi i uvjeti plaćanja. Ukoliko u rezervaciji/ponudi nije drugačije naznačeno, rezervacija vrijedi 24 sata od trenutka rezervacije, i u tom roku mora biti plaćena. Ukoliko do navedenog roka Elisa Tours ne evidentira uplaćena sredstva , Elisa Tours ne snosi odgovornost za otkaz rezervacije od strane zrakoplovnog prijevoznika. Zrakoplovni prijevoznik zadržava pravo otkaza rezervacije i/ili već kupljene karte bez prethodne obavijesti, za što Elisa Tours ne preuzima odgovornost. Povrat agencijske naknade za izdavanje karte (TSC) nije moguć. U slučaju da Putnik nije na vrijeme izvršio prijavu za let i/ili se nije pojavio na izlazu za ukrcaj u zrakoplov, smatra se No-show putnikom. Zrakoplovni prijevoznik će automatski otkazati sve daljnje letove u avio karti koji se ne mogu koristiti. Putnik, ovisno o tarifi, u pravilu nema pravo niti na povrat sredstava niti pravo na promjenu karte za neki drugi let.

Ako Putnik ima reklamaciju zbog odbijenog ukrcaja, kašnjenja i/ili otkazivanja leta ili neke druge nepravilnosti vezane za prijevoz (npr. prtljage), Putnik je dužan zahtjev za odštetu uputiti direktno zrakoplovnom prijevozniku koji je uzrokovao nepravilnost. Elisa Tours se nalazi u ulozi prodajnog agenta i nije ovlašten u ime zrakoplovnog prijevoznika rješavati reklamacije. Zrakoplovni prijevoznik sve zahtjeve dobivene od agenta, vezane za pritužbe putnika, ne smatra valjanima. Uvjeti zračnog prijevoza Putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se Putnik dužan pridržavati.

 

15. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora:

Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Elisa Tours nastupa kao posrednik, Elisa Tours ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Elisa Tours zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na Ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se Opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja. Potpisivanjem Ugovora ugovaratelj/putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

16. Zaštita osobnih podataka:

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Elisa Tours se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka Elise Tours. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Elise Tours.

 

17. Završne odredbe:

Ovo izdanje uvjeta putovanja stupa na snagu 28.12.2023. godine i isključuje sva ranija izdanja. Ovi uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. Opći uvjeti i upute o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s agencijom Elisa Tours odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Elise Tours.
Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima (dostupna na poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=HR) kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 1. srpnja 2018. (dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html).  
Putnik se obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.  
Alternativno rješavanje sporova vezanih za ugovor, o ovlaštenim tijelima za alternativno rješavanje sporova kojim je trgovac obuhvaćen te o platformi za online rješavanje tih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.  
Podatci o trenutno notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12645Platforma za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na poveznici:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

 

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu:

Državni inspektorat

Turistička inspekcija

Šubićeva 29, 10000 Zagreb

E-mail adresa:turisticka.inspekcija@dirh.hr

Voditelj poslova
Lidija Tikvić
Palma 47, 10040 Zagreb
e-mail: info@elisa.hr, tel: 01/2468-076

 

 

 

 

OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA ZA UGOVOR O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU

 

1. Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja turistička agencija Elisa Tours:

Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija Elisa Tours u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija Elisa Tours ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

 

2. Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja druga putnička agencija

Kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija koje je organizator putovanja u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline.

Turistička agencija koja je organizator putovanja ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

 Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu:

Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu. Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom. Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom. Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova. Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova. Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu. Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman. Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati. Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid. Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način. Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć. Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Organizator Elisa Tours ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti (jamčevina), putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguravatelja kod kojeg Elisa Tours ima ugovorenu Policu osiguranja jamčevine. Podaci o osiguravatelju su navedeni na svakom pojedinačnom Ugovoru o putovanju, kao i broj police osiguranja te kontakt osiguravatelja. Broj police: P15-1020000811 uplaćena kod Generali osiguranja d.d., Zagreb, tel. 01/4600-400.

Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom koristeći se sljedećim podacima: Osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana broj police -  P15-1020000946 i Osiguranje od odgovornosti organizatora paket aranžmana broj police: P13-1020260649 - kontakt centar na telefonu broj +385 1 4600 400 (0-24h), adresa elektroničke pošte: info.hr@generali.com , adresa Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, Hrvatska ili prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, e-mail: pravni@mint.hr, tel. +38516169243 ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora/prodavatelja Elisa Tours d.o.o.

 

Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 28.12.2023. i isključuju sve dosadašnje uvjete i upute za putovanja. Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima (dostupna na poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=HR) kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 1. srpnja 2018. (dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html).

 

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu:

Državni inspektorat

Turistička inspekcija

Šubićeva 29, 10000 Zagreb

E-mail adresa:turisticka.inspekcija@dirh.hr

Voditelj poslova
Lidija Tikvić
Palma 47, 10040 Zagreb
e-mail: info@elisa.hr, tel: 01/2468-076

 

 

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI TURISTIČKE AGENCIJE ELISA TOURS D.O.O. ("Izjava")

  

Putnička agencija Elisa Tours d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poklanjajući pritom posebnu pažnju njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje.

 Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju Vam se detaljne informacije o tome zašto i na koji način Elisa Tours prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.

 Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

 

1. TKO SU VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE PODATAKA?

Pravni termin "voditelj obrade podataka" označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe inačine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.Pravni termin "izvršitelj obrade podataka" označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje Vaše osobne podatke u ime voditelja obrade podataka u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka. Elisa Tours u okviru svojeg poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno od okolnostiposla tijekom kojeg se vrši obrada podataka, pri čemu Elisa Tours s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.Određeni osobni podaci su agenciji Elisa Tours nužni kako biVam mogao pružiti određene usluge. Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke agenciji Elisa Tours, isto možete odbiti, no tada Elisa Tours možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.

 

2. KOJE OSOBNE PODATKE ELISA TOURS PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, Elisa Tours može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:

• Ime i prezime;

• Dob/datum rođenja;

• Adresa;

• Kontakt podaci (adresa e-pošte i broj (mobilnog) telefona);

• Vrsta, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta;

• Broj, datum i mjesto izdavanja vize;

• Vlastoručni potpis;

• Podaci o kreditnim/debitnim karticama i broju bankovnog računa;

 

3. KAKO ELISA TOURS PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?

Elisa Tours prikuplja Vaše osobne podatke na dva osnovna načina:

• Izravno od Vas

• Neizravno:

• od sub-agenata s kojima poslujemo, ili

• od trećih osoba koje u Vaše ime s nama sklapaju ugovor o korištenju naših usluga (npr. društva koja organiziraju putovanja za svoje zaposlenike)

  

4. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Elisa Tours prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe. U određenim slučajevima Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje.Svrhe u koje Elisa Tours prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:

• Sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga;

• Informiranje o proizvodima i uslugama agencije Elisa Tours;

• Izvršavanje zakonskih obveza agencije Elisa Tours;

 

Za pojedine prethodno navedene svrhe, Elisa Tours vrši prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole.U određenim slučajevima Elisa Tours može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke bez Vaše privole, ako su takvo prikupljanje i obrada nužne u svrhu:

• Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora;

• Poštovanje pravnih obveza agencije Elisa Tours;

• Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;

• Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti agencije Elisa Tours;

• Potrebe legitimnih interesa Elisa Tours ili treće strane, osim kada su Vaši interesi ili temeljna prava i slobode jači od tih interesa.

 

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Elisa Tours ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, Elisa Tours u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kaovoditeljiobrade osobnih podataka:

• Avio prijevoznici;

• Autobusni prijevoznici;

• Ugostiteljski objekti;

• Smještajni objekti;

• Druge putničke ili turističke agencije;

• Osiguravatelji;

• Banke;

 

Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Elisa Tours također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka:

• Druge putničke ili turističke agencije;

• Društva koja za Elisa Tours obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke);

Dodatno, Elisa Tours može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili poslovnih udjela Elisa Tours (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.

 

6. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?

Uzimajući u obzir djelatnost Elisa Tours koja obuhvaća pružanje usluga putničke agencije, Vaše će osobne podatke obrađivati osobe navedene pod točkom 5. unutar EU, ali i u državama izvan EU (npr. u slučaju angažmana podizvođača iz druge države za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka).

Međutim, Elisa Tours osigurava da će dotične osobe uvijek biti vezane ugovornim obvezama na osiguranje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.

Prema Mišljenju br. 7/2010 Radne skupine za zaštitu osobnih podataka iz članka 29. Direktive 95/46, osobni podaci korisnika usluge mogu se prenositi društvima koja posluju u državama izvan EU (npr. druga putnička ili turistička agencija koja djeluje kao subagent; smještajni objekt u koji se u konkretnom slučaju smješta korisnik usluge), međutim mora se pritom raditi samo o onim osobnim podacima koji su nužni za pružanje usluge koje dotično društvo pruža i koji će se obrađivati isključivo u poslovne svrhe.

Agencija Elisa Tours ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke učiniti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.

 

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše osobne podatke koje Elisa Tours prikuplja i obrađuje, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

• Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke Elisa Tours posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;

• Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima Elisa Tours raspolaže istiniti, točnii ažurni;

• Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podatka koje agencija Elisa Tours obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.;

• Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima spodručja zaštite osobnih podataka;

• Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka;

• Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Elisa Tours ili nadležnom nadzornom tijelu;

• Povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole.

 Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca dostupnog u poslovnici Elisa Tours.

 

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

U svakom trenutku možete Elisa Tours uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podatakau te svrhe. Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa agencije Elisa Tours, nakon čega Elisa Tours više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr

 

9. KOLIKO DUGO ELISA TOURS ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?

Elisa Tours čuva Vaše osobne podatke do isteka razdoblja od maksimalno dvije godine od trenutka prestanka ugovornog odnosa između Vas i agencije Elisa Tours, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim nacionalnim ili europskim propisima. Elisa Tours neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

 

10. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI ELISU TOURS?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane Elisa Tours, možete naskontaktirati putem pošte ili e-pošte na:

Službenik za zaštitu podataka u agenciji Elisa Tours:
e-pošta: lidija@elisa.hr
Tel.:+385(0)99 811 8888

 

11. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Elisa Tours redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Izjave dostupna na web stranici Elisa Tours: https://www.elisa.hr/pregled/politika-privatnosti U slučaju značajne promjene sadržaja Izjave koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.